Library Day 2018

Posted on 08-08-2018 at 10:41 in Displays & Events

.މިއަރަރު ލައިބްރަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރަން ހަމަޖެހިފާއިވަނީ 30 އޮގަސްޓް 2018ގައި އެވެ

މިއަހަރު ކުޅެން ހަމަ ޖެހިފާއިވާ ކުޅިވަރުތައް

އަކުން ބަކުން

Akun bakun

ފަސްއޮށް

Fas oh

އިޝާރާތް

Ishaaraaiy

ބުރަފަތި ލަފުޒު

Burafathi Lafzu

ބަހަބޯ

Bahaboa

އޮށްވަޅު ގޮނޑި

Akun bakun

ތަސްވީރު ދޭހަ

Thasveeru dheyha

ފޮޓޯ މުބާރާތް

Photo competition 1

Photo Competition – Guidelines