Displays & Events

Display on Earth Day

Posted on 23-04-2017 at 11:32

A display on Earth has been prepared by Hithadhoo Campus Library

Photo Competition

Posted on 25-12-2016 at 09:40

ފޮތްތެރިކަމަށް ހުރި ލޯބި” ފޮޓޯ މުބާރާތް” ތަޢާރަފް .ފޮތްތެރިކަމަށް ހުރި ލޯބި” ދައްކުވައިދޭ ފޮޓޯއެއް ނަގައިގެން އަގުހުރި އިނާމް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ޔުނިވަރސިޓީ ލައިބްރަރީތަކުން ހުޅުވާލައިފިއެވެ” .ލައިބްރަރީ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން ހުޅުވާލާ މިފުރުސަތުގައި ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް / ދަރިވަރަކަށްވެސް ބައިވެރިވެވޭނެއެވެ .ފޮތް ކިޔުން، ފޮތް ބެލުން، ފޮތް ހޯދުން، ފޮތާއެކު މަޝްވަރާކުރުން، ފޮތް ޝެއަރ ކުރުން ފަދަ ކޮންމެ ކަމެއް ދައްކުވައިދޭ ފޮޓޯއެއްވެސް ބައިވެރި ކުރެވޭނެއެވެ .ފޯނުން ނުވަތަ ކެމެރާއިން ނަގާ ފޮޓޯ ބައިވެރިކުރެވޭނެއެވެ .ކިތަންމެ […]

Jar of Hearts

Posted on 20-12-2016 at 12:53

How close is your heart to the books in this library? On the occasion of Library Day (11th August 2016) we welcome you to participate in the “JAR OF HEARTS” game, funda carcasa protectora iphone 7 open to all university members and staff How to play: Pick a heart from the Jar. carcasa samsung zaragoza […]

Boggle Competition

Posted on 18-12-2016 at 15:19

Are you a word whiz? How well is your vocabulary skills? Form a group and participate in the ‪Boggle Competition‬ to find out. carcasa iphone 7 rosa mate How to Participate Fill the Boggle Competition Slip, available at the Library Circulation counter. In turn your name will be announced. You may participate as many times […]

Library Day in Pictures

Posted on 16-12-2016 at 10:18

Thank you Staff and Students for your fantastic team spirit, carcasa samsung galaxy grand prime g531f enthusiasm and dedication in making Library Day 2016 such a wonderful experience and such a huge success.