Displays & Events

MNUL Photo Competition Results

Posted on 16-08-2016 at 10:13

1st Place Congratulations Haleemath Lamha AbdulRahman on winning the 1st place in MNUL Photo Competition 2nd Place Congratulations Sammoon Hassan on winning the  2nd place in MNUL Photo Competition 3rd Place Congratulations Risma Abdul Naseer on winning the 3rd  place in MNUL Photo Competition

Photo Competition

Posted on 25-07-2016 at 09:40

ފޮތްތެރިކަމަށް ހުރި ލޯބި” ފޮޓޯ މުބާރާތް” ތަޢާރަފް .ފޮތްތެރިކަމަށް ހުރި ލޯބި” ދައްކުވައިދޭ ފޮޓޯއެއް ނަގައިގެން އަގުހުރި އިނާމް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ޔުނިވަރސިޓީ ލައިބްރަރީތަކުން ހުޅުވާލައިފިއެވެ” .ލައިބްރަރީ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން ހުޅުވާލާ މިފުރުސަތުގައި ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް / ދަރިވަރަކަށްވެސް ބައިވެރިވެވޭނެއެވެ .ފޮތް ކިޔުން، ފޮތް ބެލުން، ފޮތް ހޯދުން، ފޮތާއެކު މަޝްވަރާކުރުން، ފޮތް ޝެއަރ ކުރުން ފަދަ ކޮންމެ ކަމެއް ދައްކުވައިދޭ ފޮޓޯއެއްވެސް ބައިވެރި ކުރެވޭނެއެވެ .ފޯނުން ނުވަތަ ކެމެރާއިން ނަގާ ފޮޓޯ ބައިވެރިކުރެވޭނެއެވެ .ކިތަންމެ […]

Jar of Hearts

Posted on 20-07-2016 at 12:53

How close is your heart to the books in this library? On the occasion of Library Day (11th August 2016) we welcome you to participate in the “JAR OF HEARTS” game, open to all university members and staff How to play: Pick a heart from the Jar. Follow the instructions. You will be required to: […]

Boggle Competition

Posted on 18-07-2016 at 15:19

Are you a word whiz? How well is your vocabulary skills? Form a group and participate in the ‪Boggle Competition‬ to find out. How to Participate Fill the Boggle Competition Slip, available at the Library Circulation counter. In turn your name will be announced. You may participate as many times as you wish by filling […]

Some books related to Nursing

Posted on 12-05-2016 at 12:06

Some books related nursing available in MNUL. For more visit OPAC   [metaslider id=388]  

International Nurses Day

Posted on 12-05-2016 at 11:37

Health Science Library (HL), celebrates International Nurses Day