Displays & Events

Display on Earth Day

Posted on 23-04-2017 at 11:32

A display on Earth has been prepared by Hithadhoo Campus Library

Display on Dhivehi Language Day

Posted on 16-04-2017 at 09:16

A display on Dhivehi Language Day was prepared by MNU Central Library Staff. Visit Central library to view more of this display  

Display on Depression

Posted on 09-04-2017 at 09:32

An informative display on Depression was prepared by Health Science Library.

Your Library does not end here

Posted on 30-03-2017 at 09:28

Business Library prepared a display on “Your Library Does Not End Here” to promote the databases of the MNU Library.

MNU Handball Tournament

Posted on 23-02-2017 at 15:10

MNU Library Team is participating in MNU Handball Tournament. Come and cheer for the MNUL Team 😀 😀 😀 Venue: FE, PE-Hall    

Welcome to the Academic Year 2017

Posted on 23-02-2017 at 15:07

MNUL wishes you a very warm welcome to the Academic Year 2017. Enjoy the display prepared by MNUL team.

Library Day in Pictures

Posted on 16-08-2016 at 10:18

Thank you Staff and Students for your fantastic team spirit, enthusiasm and dedication in making Library Day 2016 such a wonderful experience and such a huge success.

MNUL Photo Competition Results

Posted on 16-08-2016 at 10:13

1st Place Congratulations Haleemath Lamha AbdulRahman on winning the 1st place in MNUL Photo Competition 2nd Place Congratulations Sammoon Hassan on winning the  2nd place in MNUL Photo Competition 3rd Place Congratulations Risma Abdul Naseer on winning the 3rd  place in MNUL Photo Competition

Photo Competition

Posted on 25-07-2016 at 09:40

ފޮތްތެރިކަމަށް ހުރި ލޯބި” ފޮޓޯ މުބާރާތް” ތަޢާރަފް .ފޮތްތެރިކަމަށް ހުރި ލޯބި” ދައްކުވައިދޭ ފޮޓޯއެއް ނަގައިގެން އަގުހުރި އިނާމް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ޔުނިވަރސިޓީ ލައިބްރަރީތަކުން ހުޅުވާލައިފިއެވެ” .ލައިބްރަރީ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން ހުޅުވާލާ މިފުރުސަތުގައި ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް / ދަރިވަރަކަށްވެސް ބައިވެރިވެވޭނެއެވެ .ފޮތް ކިޔުން، ފޮތް ބެލުން، ފޮތް ހޯދުން، ފޮތާއެކު މަޝްވަރާކުރުން، ފޮތް ޝެއަރ ކުރުން ފަދަ ކޮންމެ ކަމެއް ދައްކުވައިދޭ ފޮޓޯއެއްވެސް ބައިވެރި ކުރެވޭނެއެވެ .ފޯނުން ނުވަތަ ކެމެރާއިން ނަގާ ފޮޓޯ ބައިވެރިކުރެވޭނެއެވެ .ކިތަންމެ […]

Jar of Hearts

Posted on 20-07-2016 at 12:53

How close is your heart to the books in this library? On the occasion of Library Day (11th August 2016) we welcome you to participate in the “JAR OF HEARTS” game, open to all university members and staff How to play: Pick a heart from the Jar. Follow the instructions. You will be required to: […]